Záväzné obchodné podmienky platné pre stránku shining3d.sk vymedzujú pravidlá kúpnej zmluvy, spôsob platby a dodania, práva kupujúceho, povinnosti z chybného plnenia, vybavenie reklamácie a ďalšie oblasti.

 

Čl. 1

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej v internetovom obchode shining3d.sk. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú reklamačný poriadok a upresňujú ďalšie práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je obchodná spoločnosť ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/297, 927 01 Šaľa, zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, vložka č. 42302/T, IČO 51647958 (ďalej len „ADMASYS SK s.r.o.“ alebo „Predávajúci“), tel. +421 944 679 670, e-mail: info@shining3d.sk
 3. Všetky zmluvné záväzkové vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. (ďalej len „OZ“) a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

Čl. 2
Všeobecné zjednania

 1. Spotrebiteľská zmluva je zmluva, ktorú so spotrebiteľom uzatvára podnikateľ.
 2. Za podnikateľa sa s ohľadom k tejto činnosti považuje ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.
 3. Kupujúci-spotrebiteľ je človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.
 4. Kupujúci-podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Za kupujúceho-podnikateľa je s ohľadom k tejto činnosti považovaný každý, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
 5. Reklamácia je jednostranné právne konanie kupujúceho, ktorým sa domáha svojich nárokov z chybného plnenia.

Čl. 3
Kúpna zmluva

 1. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode predávajúceho a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ich skontrolovať a prípadne opraviť.
 2. Dostupnosť produktov je uvádzaná pri jednotlivých produktoch.
 3. Ponuka tovaru a služieb prostredníctvom stránok shining3d.sk má len informatívny charakter, nepovažuje sa za návrh dodať tovar v zmysle občianskeho zákonníka a ADMASYS SK s.r.o. nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.
 4. Objednávku (záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy) môže kupujúci vytvoriť tak, že vloží požadované plnenie (tovar/službu, elektronický obsah, množstvo, spôsob dopravy a platby) do elektronického košíka a odošle ju predávajúcemu, pričom za prípadné chyby pri prenose údajov ADMASYS SK s.r.o. nenesie zodpovednosť. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 5. Zmluva medzi ADMASYS SK s.r.o. a kupujúcim vzniká akceptáciou objednávky kupujúceho spoločnosťou ADMASYS SK s.r.o., ktorá je poslaná kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Prílohou takej akceptácie je aktuálne znenie Obchodných podmienok vrátane Reklamačného poriadku ADMASYS SK s.r.o., ktoré tvoria neoddeliteľnú časť uzatvorenej zmluvy.
 6. Kúpnou zmluvou sa ADMASYS SK s.r.o.  zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že za vec zaplatí ADMASYS SK s.r.o. kúpnu cenu a vec prevezme.
 7. ADMASYS SK s.r.o.  si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. ADMASYS SK s.r.o. Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k veci v súlade so zmluvou.
 8. Doklad o zakúpení tovaru/služby obsahujúci základné údaje zmluvy dostane kupujúci pri prevzatí tovaru a/alebo služby.
 9. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke ADMASYS SK s.r.o., nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga, atď. spoločnosti ADMASYS SK s.r.o.  alebo zmluvných partnerov ADMASYS SK s.r.o., ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou zjednané inak.
 10. Ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom ADMASYS SK s.r.o. uvádzané s, aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom (to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku) a sú platné v dobe uskutočnenia objednávky. Akčné ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.
 11. Vo výnimočných prípadoch, kedy nebude predávajúci schopný objednaný tovar dodať za podmienok zjednaných v kúpnej zmluve, si predávajúci vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. kúpnu zmluvu neuzatvoriť a kupujúci s týmto postupom pre také výnimočné prípady týmto súhlasí.
  Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. kúpnu zmluvu neuzatvoriť, aj v prípadoch, kedy dôjde k zásadným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, alebo ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru, alebo ak zistí predávajúci, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu a kupujúci neakceptoval predávajúcim navrhnutú zmenu kúpnej zmluvy (navýšenie ceny tovaru alebo nákladov na prepravu). Kupujúci s týmto postupom v týchto prípadoch výslovne súhlasí.
 1. ADMASYS SK s.r.o.  požaduje úplnú úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia kupujúcim od ADMASYS SK s.r.o. ak nie je individuálne dohodnuté inak.
 2. Zmluva je zásadne uzatváraná v slovenskom jazyku; pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad zmluvy je smerodajná jej slovenská verzia.
 3. Zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickom archíve ADMASYS SK s.r.o. za účelom jej poriadneho splnenia po dobu najmenej troch rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov a nie je prístupná tretím stranám.
 4. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci využíva. ADMASYS SK s.r.o. si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky okrem celkovej ceny tovaru uvedenej na webových stránkach ADMASYS SK s.r.o. alebo na ponuke firmy ADMASYS SK s.r.o. poslanej kupujúcemu, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy a spôsobov platby.

Čl. 4
Náklady na dodanie, poštovné a balné

 1. Náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady.
 2. Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený využitím služieb zmluvného prepravcu. Ceny za prepravu (poštovné) a náklady za zabalenie veci („balné“), ktoré platí kupujúci, sú vždy prehľadne uvedené v zadaní objednávky a závisia na spôsobe platby za tovar.
 3. Tovar je možné kupujúcemu poslať vybranou prepravnou službou. Podmienkou je, aby objednávka prišla do 17:00 hod. v pracovné dni a akceptácia objednávky ADMASYS SK s.r.o.. Cena prepravy sa riadi cenníkom aktuálnym v deň objednávky.
 4. Tovar je možné kupujúcemu poslať kuriérom. To platí pre objednávky, ktoré prišli do 17:00 cez pracovný deň, po akceptácii objednávky ADMASYS SK s.r.o. a zaplatení tovaru kupujúcim. Cena prepravy sa riadi cenníkom aktuálnym v deň objednávky.
 5. ADMASYS SK s.r.o. si vyhradzuje právo doručiť dodávku tovaru aj inokedy v prípade prekročenia rozvozovej kapacity dopravcu, zásahu vyššej moci alebo akejkoľvek inej nepredvídateľnej skutočnosti, ktorá znemožní dodanie v požadovaný deň.
 6. Vyššie uvedený spôsob dodania nie je možné využiť pre výrobky, ktorých fyzické parametre vyžadujú poslanie špecializovanou prepravnou službou, služba je teda ponúkaná len pre vybrané produkty.
 7. V prípade platby dopredu môže tovar prevziať len osoba, ktorá sa musí preukázateľne identifikovať ako osoba oprávnená na vyzdvihnutie tovaru.
 8. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 9. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na adresu info@admasys-sk.sk, spísať s dopravcom škodný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou na ADMASYS SK s.r.o.. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, má sa však za to, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 10. V prípade osobného odberu sú náklady 0 EUR. Tovar môže v tomto prípade prevziať len osoba, ktorá sa musí preukázateľne identifikovať ako osoba oprávnená na vyzdvihnutie tovaru, v dopredu dohodnutom termíne na adrese Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa.

Čl. 5
Spôsob platby a dodania

 1. Platbu je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:
  1. platba dopredu prevodom na bankový účet,
  2. platba cez internetové rozhranie banky,
  3. platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,
  4. na dobierku pri doručení vybraných druhov tovaru (tonery, filamenty) – hotovosť preberá od zákazníka prepravca, kupujúci hradí navyše tzv. dobierku,
  5. platba zálohovou faktúrou v individuálne dohodnutých prípadoch.
 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia vo vlastníctve ADMASYS SK s.r.o., avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na Kupujúceho.
 3. Tovar je zásadne expedovaný po pripísaní čiastky za objednaný tovar na účet predávajúceho.

 

Čl. 6
Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí

 1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní. Lehota podľa vety prvej beží odo dňa uzatvorenia zmluvy, a ak ide o:
  1. kúpnu zmluvu, beží lehota odo dňa prevzatia tovaru,
  2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
  3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, beží lehota odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Lehota pre odstúpenie sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

 1. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho – obchodnú spoločnosť ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, info@shining3d.sk, formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť nižšie uvedené vzorové odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.
 2. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi na adresu ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, na svoje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal, a to vrátane kópie daňového dokladu a odstúpenie od zmluvy, v ktorom bude zreteľne uvedené, že spotrebiteľ od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstupuje (spotrebiteľ uvedie dostatočné identifikačné údaje vzťahujúce sa k predmetu odstúpenia od zmluvy a kupujúceho, prípadne vrátane čísla nákupného dokladu a čísla bankového účtu).
 3. Tovar poslaný späť formou dobierky nebude prijatý. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie spotrebiteľ priame náklady spojené s navrátením tovaru podľa tarify prevádzkovateľa poštových služieb. Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie sa už začalo.
 4. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi za zníženie hodnoty tovaru (náhradu škody), ktorá vznikla v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
  Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutý nárok na náhradu škody (čiastku zodpovedajúcu zníženej hodnote tovaru) jednostranne započítať na pohľadávku spotrebiteľa voči spoločnosti ADMASYS SK s.r.o. na vrátenie kúpnej ceny s čím, spotrebiteľ týmto súhlasí. Spoločnosť ADMASYS SK s.r.o. v tomto prípade vracia spotrebiteľovi len kúpnu cenu zníženú o túto pohľadávku. Pokiaľ sa tovar vrátený spotrebiteľom stane ďalej nepredajným (napr. v prípade jeho zničenia alebo značného poškodenia) môže pohľadávka podnikateľa zodpovedať plnej cene tovaru, s čím týmto spotrebiteľ súhlasí.
 1. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, podnikateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  1. o poskytovaní služieb, ktoré spoločnosť ADMASYS SK s.r.o. splnila s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
  2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli ADMASYS SK s.r.o. a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
  3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
  4. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodaní iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
  5. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy, ADMASYS SK s.r.o. zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nejde od takej zmluvy odstúpiť.
 3. Vzorové Oznámenie o odstúpení od zmluvy:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:
ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, vložka č. 42302/T, IČO 51647958

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru: ………………….

Dátum objednania: …………………
Číslo objednávky (variabilný symbol): …………………
Dátum prijatia: ………….……….

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ………………………
Adresa spotrebiteľa: …………………………
Telefón spotrebiteľa: …………………………
Číslo účtu spotrebiteľa (pre prípad vrátenia čiastky bankovým prevodom): …………

Dátum …………….
Podpis spotrebiteľa ………..

 

Reklamačný poriadok

 Čl. 7
Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá chyby (akosť pri prevzatí). Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal:
  1. má vec vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
  3. vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohovorenej vzorky alebo predlohy,
  4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví chyba v prípade spotrebiteľskej zmluvy v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia spotrebiteľom, má sa za to (pokiaľ sa nepreukáže opak), že vec bola chybná už pri prevzatí.

 1. Pri spotrebných veciach je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti, poprípade, pri veci podliehajúcej rýchlej skaze, doba, po ktorú je možné vec použiť.
 2. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:
  1. veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná (tovar poškodený, použitý, nekompletný apod.),
  2. na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
  3. použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
  4. ak to vyplýva z povahy veci.
 3. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.
 4. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si návod na použitie tovaru a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nesprávneho použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie nebude právo z chybného plnenia uznané.
 5. Ako potvrdenie o nárokoch z chybného plnenia vystavuje ADMASYS SK s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo dodací list – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (hlavne názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo).
 6. ADMASYS SK s.r.o. môže individuálne poskytnúť kupujúcemu predĺženú (zmluvnú) záruku – táto záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom, pričom v takom prípade záručný list vždy obsahuje zhora uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Predĺžená záruka je forma služby a kupujúci si ju za úplatu môže u ADMASYS SK s.r.o. zakúpiť. Podmienky kúpy predĺženej záruky stanovuje dopredu ADMASYS SK s.r.o.. Predĺženú záruku môže kupujúci zakúpiť u ADMASYS SK s.r.o. aj po kúpe tovaru, počas štandardne prebiehajúcej záručnej lehoty. Túto formu predĺženej záruky môže kupujúci zakúpiť za dopredu odsúhlasených podmienok daných ADMASYS SK s.r.o..
 7. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál, býva jeho obvyklá životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Životnosť je teda doba, po ktorú si tovar zachováva svoje pôvodné vlastnosti. Pokiaľ tovar spotrebiteľ používa (ale nie vlastní) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá chyba je dôsledkom bežného opotrebovania či nevhodného skladovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú chybu.

Čl. 8
Uplatnenie práva z chybného plnenia

 1. Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého vec bola kúpená a začínajú bežať zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávajúcom protokole prepravcu.
 3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@shining3d.sk, spísať s dopravcom škodný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, má sa však za to, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 4. Kupujúci môže chybný tovar reklamovať osobne po predchádzajúcom telefonickom dohovore alebo odoslať poštou na adresu ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby, požadovaný spôsob vyriešenia reklamácie a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu-spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 5. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 6. Kupujúci-podnikateľ doloží existenciu záruky za akosť predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu-spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 7. ADMASYS SK s.r.o. negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi ADMASYS SK s.r.o. neschválenými súčasťami, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita pri podobnom tovare obvyklá a ak nebolo ADMASYS SK s.r.o. pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar kompatibilný len s uvedeným zoznamom či nie je kompatibilný s uvedeným zoznamom. Zoznam kompatibilných verzií nájde kupujúci na webových stránkach ADMASYS SK s.r.o. priamo pri jednotlivom tovare.
 8. Nároky z chybného plnenia nevznikajú pri použití nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.
 9. Nároky z chybného plnenia nevznikajú v dôsledku zlej obsluhy, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, inštaláciou či skladovaním zo strany kupujúceho, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s pokynmi predávajúceho, výrobcu alebo užívateľskou príručkou, alebo v dôsledku prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) alebo pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom.
 10. ADMASYS SK s.r.o. nezodpovedá za plnú funkčnosť aplikačného softvéru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém, ibaže je taká funkčnosť pri podobnom tovare obvyklá, a ak nebolo predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar funkčný len s uvedeným zoznamom či nie je funkčný s uvedeným zoznamom. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá ADMASYS SK s.r.o. žiadnu zodpovednosť.
 11. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní.
 12. Nároky z chybného plnenia nevznikajú pri poškodení vzniknutom (v prípade, že taká činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
  • mechanickým poškodením tovaru,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo ktoré sú určené v užívateľskej príručke alebo návode,
  • pokiaľ sa chyba prejavuje len pri softvéri, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,
  • poškodením tovaru v dôsledku nadmerného zaťažovania alebo používania v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  • vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  • úpravy tovaru zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
  • pri chybnom vyhotovení upgrade BIOSu, firmware,
  • poškodením tovaru prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 1. V prípade, že tovar je softvér, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (médiá nesmú byť poškriabané apod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky apod.) sa Kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné zjednania výrobcu softvéru, u digitálneho obsahu je to už samotným stiahnutím. To neplatí v prípade rozporu s kúpnou zmluvou.
 2. Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testovaný len na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.
 3. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. 3D tlačiareň, skener), ale nekorektná inštalácia softvéru alebo ovládač, pokiaľ boli údaje poškodené nekorektným chovaním niektorých aplikácií nedodaných predávajúcim, alebo ak údaje poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V takom prípade môže kupujúci súhlasiť s platenou opravou a oprava bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej k jej vykonaniu.
 4. ADMASYS SK s.r.o. má právo reklamáciu zamietnuť v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistenie obvyklé.
 5. Práva z chybného plnenia zaniknú, ak neboli uplatnené v zákonnej dobe.

Čl. 9
Nároky z chybného plnenia

 1. Kupujúci-spotrebiteľ môže požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak nie je to možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, hlavne aj je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.
  Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec poriadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
  Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.
  Ak má vec chybu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 1. Nároky z chybného plnenia voči kupujúcemu-podnikateľovi vyplývajú z OZ. Kupujúci-podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal. To neplatí,
  1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci,
  2. ak použil kupujúci vec ešte pred objavením chyby,
  3. ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo zabudnutím, alebo
  4. ak predal kupujúci vec ešte pred objavením chyby, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa stalo tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Čl. 10
Vybavenie reklamácie

 1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Zbytočné uplynutie tejto lehoty sa v prípade spotrebiteľskej zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy. Táto lehota nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľovi, kedy o reklamácii bude rozhodnuté najneskôr do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol.
 3. Do celkovej doby zákonnej zodpovednosti predávajúceho za chyby alebo záručnej doby sa nezapočítava časový úsek od uplatnenia reklamácie až do okamihu vyrozumenia o jej vybavení.
 4. Pokiaľ bol chybný tovar zaslaný predávajúcemu prepravnou službou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho.
 5. Ak nevyzdvihne spotrebiteľ vec do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy bol vyrozumený o vybavení reklamácie, je ADMASYS SK s.r.o. oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.
 6. Ak je reklamácia oprávnená, náleží kupujúcemu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak neuplatní však právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je treba vytknúť chybu, súd právo neprizná, pokiaľ podnikateľ namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
 7. Ak je reklamácia spotrebiteľa vybavená dodaním nového tovaru bez chýb, nebeží od tohto okamihu nová 24 mesačná doba na uplatnenie práva z chýb.

Čl. 11
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom 18/2018 O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a pre využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných správ, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom).
 3. ADMASYS SK s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkciu anonymného prehliadania.

Čl. 12
Záverečné zjednania

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad súhlasí so všetkými zjednaniami obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky s platnou cenou objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného) uvedenou v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 2. V prípade, že medzi spoločnosťou ADMASYS SK s.r.o. a spotrebiteľom dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát SOI
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava

Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 2. Tieto Obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 15.6.2020. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami alebo zvláštnou zmluvou, sa riadia Občianskym zákonníkom zákonom č. 40/1964 Zb., prípadne ďalšími platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

V Šali, dňa 15.6.2020